§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze Strony i z Serwisu.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony i Serwisu jest Sprzedający, tj. „CHABIN” spółka jawna z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łomżyńska 18 (kod pocztowy: 93-176 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000164398, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 727-243-66-37, REGON: 47222732 – zwana dalej „Administratorem”.
3. Administrator jest dostępny pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
a) pocztą pod adresem: ul. Łomżyńska 18 , 93-176 Łódź;
b) pocztą elektroniczną: sklep@chabin.pl
4. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, przetwarzanych przez Administratora, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.
5. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Administratora według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, faksem lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.
6. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) – dalej: Ustawa o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
7. Administrator przetwarza zbierane przez siebie dane osobowe w taki sposób, aby chronić interesy osób, których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
b) przetwarzane zgodnie z prawem,
c) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Wszystkie wyrażenia użyte w niniejszej Polityce prywatności, w szczególności te rozpoczynające się wielką literą (np. Użytkownik, Sprzedający, Strona i Serwis) mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

§ 2
Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych
1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora, są ściśle związane z działaniami podejmowanymi przez Użytkownika na Stronie lub w Serwisie. Zakres żądanych od Użytkownika danych, a także to kto będzie odbiorcą tych danych zależy, w szczególności od formy płatności oraz sposobu dostawy Produktu wybranej przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.
2. Ilość zbieranych przez Administratora danych osobowych Użytkowników ograniczona jest do minimum niezbędnego do realizacji Zamówienia w sposób żądany przez Użytkownika. Zbierane przez Administratora dane Użytkowników mogą być przetwarzane w szczególności:
a) w celu identyfikacji Użytkownika Strony i Serwisu,
b) w celu realizacji Zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, w tym do procedowania rozliczeń online i offline oraz obsługi posprzedażnej,
c) w celu prowadzenia przez Sprzedającego marketingu bezpośredniego oferowanych przez niego Produktów (gdy Użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę),
d) w innych prawnie uzasadnionych celach.
3. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności i są przeznaczone dla Administratora (Sprzedającego), który w sytuacjach wynikających z charakteru złożonego Zamówienia zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika podmiotom trzecim, w szczególności:
a) w przypadku danych osobowych Użytkownika, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) w przypadku danych osobowych Użytkownika, który w Serwisie dokonuje płatności za pomocą „płatności elektronicznej” lub kartą płatniczą (debetową lub kredytową), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na zlecenie Administratora.
4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika korzystającego ze Strony lub z Serwisu, w szczególności” imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy, adres zamieszkania/siedziby, a w stosunku do Użytkowników będących przedsiębiorcami także firmę oraz numer identyfikacji podatkowej, a także wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał Administratorowi podczas rejestracji i tworzenia konta klienta.
5. W zakresie uzasadnionym charakterem Produktów, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie innych danych osobowych. W opisie poszczególnych Produktów mogą zostać wskazane inne dane osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu zamówienia tych Produktów.
6. Podanie danych osobowych, o których mowa § 2 ust. 4 niniejszej Polityki prywatności jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży i realizacji Zamówienia za pośrednictwem Serwisu. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na Stronie.

§3
Konto użytkownika
1. Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”.
2. W sytuacji wskazanej w powyższym ustępie, Administrator utworzy konto klienta, które oznacza, że Użytkownik uzyska w ten sposób chroniony hasłem, bezpośredni dostęp do zapisanych u Administratora danych podstawowych użytkownika.
3. Za pomocą konta użytkownika, Użytkownik może w szczególności dokonywać zmian swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, a także uzyskać informacje o zamówieniach będących w trakcie realizacji lub już zrealizowanych.
4. Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane (informacje wymagane):
a) adres e-mail;
b) hasło;
c) imię i nazwisko;
d) dane teleadresowe;
e) zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Dane do faktury i adres dostawy należy podać dopiero wówczas, gdy zostanie złożone zamówienie. Dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia szczegółowo określa Regulamin.

§ 4
Cookies i dane eksploatacyjne
1. Pliki Cookies są to informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę lub Serwis. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies można znaleźć m.in. pod adresem: pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
2. Administrator zastrzega sobie możliwość przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony lub z Serwisu, w następujących celach:
a) identyfikacji Użytkowników na Stronie lub w Serwisie,
b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia, a także danych logowania do Serwisu,
d) dostosowywania zawartości Strony lub Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
e) prowadzenia statystyk (anonimowych) odnośnie sposobu korzystania ze strony Strony lub Serwisu.
3. Administrator zastrzega sobie również prawo do przetwarzania zanonimizowanych danych eksploatacyjnych związanych z korzystaniem ze Strony i z Serwisu (np. adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną i Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy – nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę.
4. Strona i Serwis może korzystać z usług analizy oglądalności stron internetowych oferowanych przez podmioty zewnętrzne, w tym systemu Google Analytics udostępnianej przez Google Inc. (“Google”), na zasadach określonych przez te podmioty.
5. Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane dane osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy w celu dokonania analiz statystycznych Użytkowników, mogą być także przekazywane partnerom Administratora.

§ 5
Prawo dostępu oraz kontroli swoich danych osobowych
1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych zebranych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego Produktów dystrybuowanych przez Sprzedającego, zgoda ta może być odwołana w każdym czasie.
3. W celu realizacji uprawnień, określonych w § 5 niniejszej Polityki prywatności, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na jeden z adresów kontaktowych Administratora wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszej Polityki prywatności lub też dokonać modyfikacji tych danych za pośrednictwem Konta użytkownika.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Strona lub Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Użytkownik jest obowiązany, po przejściu na inne strony, zapoznać się z Polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko określonej Strony i Serwisu.
2. Administrator zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiadającą zagrożeniom i kategorii danych objętych ochroną oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, a także przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Korzystanie ze Strony lub Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika wyżej wymienionych zasad niniejszej Polityki prywatności.