Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i Sprzedającego związane z korzystaniem z niniejszej Strony, zawieraniem umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, w szczególności składaniem zamówień przez Użytkownika i realizacją tych zamówień przez Sprzedającego. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony i złożeniem jakichkolwiek Zamówień za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie ze Strony oraz złożenie Zamówienia za pomocą Serwisu jest bowiem równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 1
Definicje pojęć
1. Administrator systemu – Sprzedający lub inny podmiot wyznaczony przez Sprzedającego, który zajmuje się obsługą Strony lub Serwisu.
2. Koszty zamówienia – koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem Produktu do Użytkownika, w szczególności koszty pakowania i wysyłki.
3. Kwota do zapłaty – suma ceny Produktu oraz Kosztów zamówienia.
4. Polityka prywatności – zbiór zasad przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności, stosowanych wobec Użytkowników.
5. Produkt – wszelkie rzeczy ruchome i usługi przedstawione na Stronie, które zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu mogą być przedmiotem Zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
6. Refundacja – zwrot Kosztów zamówienia lub ceny Produktu, szczegółowo opisany w § 6 Regulaminu.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin w całości.
8. Serwis – serwis internetowy, za pośrednictwem którego Użytkownik składa Zamówienia na Produkty przedstawione na Stronie.
9. Sprzedający – właściciel Produktu, który za pośrednictwem Strony przedstawia Użytkownikowi zaproszenie do składania oferty zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, której przedmiotem jest  Produkt – „CHABIN” spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Łomżyńska 18 (kod pocztowy: 93-176 Łódź), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0001049308, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 727-243-66-37, REGON: 47222732;
10. Strona – strona internetowa zarejestrowana w niniejszej domenie (chabin.pl), której właścicielem jest Sprzedający.
11. Użytkownik – osoba odwiedzająca Stronę, w tym także składająca Zamówienie i dokonująca zakupu za pośrednictwem Serwisu.
12. Wytwórca – podmiot lub podmioty produkujące lub wykonujące Produkt.
13. Zamówienie – złożona przez Użytkownika oferta zakupu Produktu, zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, określająca rodzaj i liczbę Produktu, składana za pośrednictwem Serwisu w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu .

§ 2
Warunki Ogólne korzystania z Serwisu
1. Użytkownik składający Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która ukończyła 13 lat może złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody swojego przedstawiciela ustawowego na złożenie danego Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce prywatności. Zgoda opiekuna prawnego na złożenie Zamówienia powinna być wyrażona zgodnie z prawem właściwym dla siedziby Sprzedającego.
2. Wszystkie informacje przedstawione na Stronie, w szczególności informacje handlowe, cenniki i reklamy Produktu, stanowią zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży na odległość Produktu. Żadna informacja zamieszczona na Stronie, bez względu na jej nazwę, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
3. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z przedstawieniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu, a ponadto oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności.
4. Wszystkie ceny, przedstawione na Stronie lub w Serwisie, zawierają podatki właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego. Użytkownik jest obowiązany do określenia we własnym zakresie, jakie inne podatki lub dodatkowe opłaty (np. cło, akcyza, VAT) obowiązują na terytorium, na które ma zostać dostarczony zamawiany Produkt.
5. Cena Produktu przedstawiona na Stronie nie uwzględnia podatków i dodatkowych opłat właściwych dla miejsca dostarczenia Produktu, w szczególności innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W wyraźnie określonych na Stronie przypadkach w cenę Produktu może zostać wliczony koszt jego wysyłki. Użytkownik jest obowiązany we własnym zakresie uiścić wyżej wskazane podatki i opłaty we właściwym organie podatkowym.
6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania kogokolwiek. Ponadto Sprzedający może w dowolnym momencie wprowadzić do swojego asortymentu nowe Produkty lub wycofać Produkty dotychczas prezentowane. Sprzedający jest także uprawniony, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników, do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także do wprowadzania zmian w regulaminach tych akcji.
7. Wszystkie Produkty będące przedmiotem Zamówienia są nowe, fabrycznie zapakowane oraz spełniają wszystkie wymagania prawne wynikające z prawa właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego, w szczególności posiadają wymagane atesty, certyfikaty oraz instrukcje użytkowania. Przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się we własnym zakresie z przepisami prawa właściwego dla miejsca dostarczenia Produktu (innego niż prawo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego), a dotyczącymi zamawianego Produktu oraz jest obowiązany do przestrzegania tych regulacji.
8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania Produktu, a także za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne powstałe w związku z użytkowaniem Produktu.
9. Kolory i wykończenia Produktu prezentowane na Stronie mogą różnić się od rzeczywistego wykończenia i koloru Produktu, w szczególności ze względu na stosowane technologie drukarskie oraz fotograficzne – zdjęcia mogą nieprawidłowo odzwierciedlać barwy i ich odcienie. Ponadto Wytwórcy Produktów zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w Produkcie, w tym dotyczących jego wyglądu, bez uprzedniego informowania o tym fakcie Sprzedającego.
10. Zdjęcia i rysunki Produktów prezentowane na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic między rzeczywistym wyglądem zakupionego Produktu a jego wizerunkiem przedstawionym na Stronie. Reklamacje wnoszone z tego tytułu nie będą uwzględniane.
11. Informacje w zakresie zamieszczonym w Regulaminie oraz na Stronie są wystarczające do poprawnego i pełnego korzystania z przedstawianych Produktów. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne niedoskonałości i błędy zawarte w treściach umieszczonych na Stronie oraz nie gwarantuje, że zamieszczane na Stronie informacje są wyczerpujące. W związku z powyższym, ewentualne niedoskonałości oraz błędy w informacjach zamieszczonych na Stronie nie stanowią podstawy dochodzenia roszczeń względem Sprzedającego.
12. Sprzedający dąży do zapewnienia dokładności i aktualności wszystkich informacji zamieszczonych na Stronie, w związku z tym podejmuje niezbędne działania zmierzające do usunięcia w stosownym terminie ewentualnych nieprawidłowości. W związku z powyższym, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania oraz aktualizacji treści zamieszczonych na Stronie w dowolnym czasie, bez wcześniejszego powiadamiania Użytkowników.
13. Kontakt Użytkownika ze Sprzedającym może odbywać się drogą elektroniczną lub telefonicznie, zgodnie z danymi do kontaktu wskazanymi na Stronie.
14. Każdy kontakt telefoniczny ze Sprzedającym wiąże się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika kosztów połączenia według taryfy operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.
15. Produkty, ich nazwy, a także nazwy i firmy producentów, znaki handlowe oraz znaki towarowe przedstawione na Stronie są własnością ich prawnych właścicieli, a ich prezentowanie na Stronie ma charakter wyłącznie identyfikacyjny i informacyjny.
16. Zarówno sama Strona, jak i zamieszczone na niej treści, podlegają w całości ochronie prawem autorskim. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na Stronie w sposób inny niż wprost wynikający z treści niniejszego Regulaminu. Zakaz ten dotyczy w szczególności gromadzenia, wykorzystywania i kopiowania informacji zamieszczonych na Stronie, jak i samej Strony, zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców, w zakresie związanym, jak i niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3
Sprzedaż Produktów przedstawionych na Stronie oraz realizacja Zamówień
1. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę przez cały rok za pośrednictwem Serwisu. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu, tj. zatwierdzenie zamówienia za pomocą odpowiedniego przycisku (m.in. „Płacę”, „Kupuję” lub „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”), rodzi po stronie Użytkownika obowiązek zapłaty za Produkt oraz wszystkie wybrane przez Użytkownika opcje zamówienia (tj. opłaty za przesyłkę, ubezpieczenie przesyłki etc.). Obowiązek zapłaty za produkt jest uzależniony od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego, o którym mowa w § 3 ust. 5 i 6 poniżej.
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00 czasu właściwego dla siedziby Sprzedającego, a także w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego, w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu.
3. Sprzedający może odmówić realizacji Zamówienia bez wskazywania przyczyny.
4. Złożone przez Użytkownika Zamówienie jest weryfikowane i rozpatrywane przez Sprzedającego.
5. Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz fakt jego przyjęcia przez Sprzedającego.
6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość, a po stronie Użytkownika powstaje zobowiązanie do zapłaty Kwoty do zapłaty za Zamówienie. Na wyraźne żądanie zgłoszone Sprzedającemu, Użytkownik może otrzymać potwierdzenie zawarcia umowy w formie faktury VAT, której dostarczenie następuje drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika  adres e-mail. Faktura zostanie wysłana do Użytkownika po zaksięgowaniu zapłaty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedającego.
7. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik jest obowiązany do wypełnienia formularza Zamówienia, w tym do podania poprawnych danych osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska lub firmy, adresu lub adresu doręczenia Zamówienia, a także innych danych kontaktowych. Podanie adresu email jest niezbędne do potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia Zamówienia. W celu dodatkowego, telefonicznego potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik może podać numer telefonu.
8. Warunkiem sprawnej i terminowej realizacji Zamówienia jest podanie przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia poprawnych danych. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych podanych przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, w szczególności poprzez kontakt z Użytkownikiem. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych Użytkownika, Sprzedający anuluje Zamówienie.
9. Składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik ma możliwość wyboru sposobu uiszczenia Kwoty do zapłaty:
a) przez dokonanie „przedpłaty” za pośrednictwem dowolnego systemu płatności wskazanego w Serwisie, w tym także za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek Sprzedającego.
b) „za pobraniem” – poprzez zaznaczenie opcji „płatność przy odbiorze” przy składaniu Zamówienia.
10. Możliwość dokonania zapłaty „za pobraniem” istnieje wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych na Stronie.
11. Wybór opcji zapłaty „za pobraniem” wiąże się dla Użytkownika z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty, o której Użytkownik zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
12. Płatność „za pobraniem” realizowana jest w ten sposób, że zapłata za Zamówienie jest dokonywana gotówką przedstawicielowi operatora pocztowego lub kurierowi dostarczającemu przesyłkę pod wskazany przez Użytkownika adres. W przypadku wyboru formy zapłaty „za pobraniem”, Produkt pozostaje własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę całości Kwoty do zapłaty.
13. W przypadku wybrania formy płatności „za pobraniem”, Użytkownik upoważnia Sprzedającego do pokrycia Kwoty do zapłaty w imieniu Użytkownika oraz zobowiązuje się do zwrotu tej Kwoty gotówką z chwilą dostarczenia Produktu.
14. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy zapłaty w formie „przedpłaty”, Produkt jest wysyłany do Użytkownika po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego środków w wysokości 100% Kwoty do zapłaty za Zamówienie.
15. Płatności dokonane na rzecz Sprzedającego mogą być przetwarzane są przez następujące podmioty:
a) w przypadku zapłaty poprzez dokonanie „przedpłaty” – podmiot trzeci działający na zlecenie Sprzedającego (odpowiedni w zależności od wybranej formy płatności),
b) w przypadku zapłaty „za pobraniem” – przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
16. W przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu zapłaty w formie „przedpłaty” dokonywanej za pośrednictwem podmiotu trzeciego, Użytkownik jest obowiązany do uprzedniego zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przez ten podmiot. Sprzedajacy nie ponosi bowiem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub opóźnienia powstałe wskutek działania lub zaniechania podmiotu obsługującego daną transakcję.
17. Zamówienia mogą być składane z terytorium Rzeczypospolitej, a także innych państw wyraźnie wskazanych na Stronie. Sprzedający zastrzega jednak, że w niektórych krajach możliwe będzie jedynie dokonanie zapłaty w formie określonej w § 3 ust. 9 pkt 1 niniejszego Regulaminu.
18. Kwota do zapłaty wskazana w Serwisie, w tym cena Produktu i Koszty zamówienia, są wiążące od chwili potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego w sposób określony w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu. Jeżeli Sprzedający potwierdzi Zamówienie, cena zamówionego Produktu nie ulegnie zmianie nawet w przypadku zmian cen Produktu na Stronie. Jeżeli cena Produktu podana na Stronie jest błędna, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie przed otrzymaniem potwierdzenia Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
19. Użytkownik może wybrać sposób dostarczenia Zamówienia za pośrednictwem operatora pocztowego (przesyłka pocztowa) lub firmy kurierskiej. Użytkownik może także odebrać Zamówienie w siedzibie Sprzedającego, w terminie wskazanym przez Sprzedającego.
20. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia dokonania przez Użytkownika zapłaty (w przypadku zapłaty, o której mowa w § 3 ust. 9 pkt 1 niniejszego regulaminu), a w przypadku wyboru formy płatności, o której mowa w § 3 ust. 9 pkt 2 niniejszego regulaminu, do 7 dni roboczych od dnia doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
21. W przypadku braku Produktu na stanie magazynowym w dniu złożenia Zamówienia, termin 7 dni roboczych na realizację Zamówienia biegnie od dnia zaopatrzenia magazynu Sprzedającego w Produkt. W przypadku wyboru przez Użytkownika formy zapłaty określonej w § 3 ust. 9 pkt 1 niniejszego Regulaminu, uzupełnienie braków magazynowych rozpoczyna bieg terminu realizacji Zamówienia, jedynie wtedy, gdy przed dniem jego dokonania na rachunku bankowym Sprzedającego zostanie zaksięgowana wpłata odpowiadająca 100% Kwoty do zapłaty za Zamówienie. W przeciwnym razie termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania środków pieniężnych odpowiadających 100% Kwoty do zapłaty za Zamówienie, na rachunku bankowym Sprzedającego. O
ewentualnym braku Produktu oraz o przewidywanym terminie jego dostarczenia do Użytkownika, Sprzedający informuje Użytkownika w potwierdzeniu Zamówienia w sposób określony w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
22. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku braku Produktu na stanie magazynowym w trakcie realizacji zamówienia, o czym Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany. W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z prawa odstąpienia od umowy z przyczyn określonych powyżej, Użytkownik nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek kosztów Zamówienia.
23. Czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
24. Odmowa odbioru zamówionej przez Użytkownika przesyłki lub niepodjęcie przesyłki w terminie, w przypadku zapłaty w formie „przedpłaty” (§ 3 ust. 9 pkt 1 niniejszego Regulaminu) nie stanowi  odstąpienia od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zwrotu kosztów pierwszej przesyłki Produktu, a ponadto ponosi koszty zwrotu Produktu do Sprzedającego – zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie, które jest obowiązany uiścić na rachunek bankowy
Sprzedającego w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia odmowy odbioru/niepodjęcia przesyłki w terminie. W tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia oraz tytuł wpłaty.
25. W przypadku określonym w § 3 ust. 24 niniejszego Regulaminu, zrealizowanie powtórnej wysyłki zamówionego Produktu możliwe będzie jedynie po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty kosztów zwrotu Produktu do Sprzedającego oraz po dokonaniu przedpłaty na poczet kosztów powtórnej wysyłki Produktu – zgodnie z cennikiem zmieszczonym się na Stronie. Użytkownik dokonuje zapłaty w/w kosztów na rachunek bankowy Sprzedającego podany na Stronie, wpisując w tytule przelewu:
numer Zamówienia oraz tytuł wpłaty.
26. Odmowa odbioru zamówionej przez Użytkownika przesyłki lub niepodjęcie przesyłki w terminie, w przypadku zapłaty „za pobraniem” (§ 3 ust. 9 pkt 2 niniejszego Regulaminu) nie stanowi odstąpienia od umowy sprzedaży. W takiej sytuacji Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Kosztów przesyłki oraz kosztów zwrotu Produktu do Sprzedającego – zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie. Użytkownik dokonuje zapłaty w/w kosztów na rachunek bankowy Sprzedającego podany na Stronie, w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia odmowy odbioru/niepodjęcia przesyłki, wpisując w tytule przelewu: numer Zamówienia oraz tytuł wpłaty.
27. W przypadku określonym w § 3 ust. 26 niniejszego Regulaminu, zrealizowanie powtórnej wysyłki zamówionego Produktu możliwe będzie jedynie po uprzednim dokonaniu przez Użytkownika zapłaty Kosztów przesyłki, kosztów zwrotu Produktu do Sprzedającego oraz przedpłaty na poczet kosztów powtórnej wysyłki Produktu – zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie – na rachunek bankowy Sprzedającego. W tytule przelewu należy wpisać numer Zamówienia oraz tytuł wpłaty.
28. Postanowienia § 3 ust. 24, ust. 25, ust. 26 oraz ust. 27 niniejszego Regulaminu nie wpływają na prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy, o którym mowa § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 4
Zmiana lub rezygnacja z Zamówienia
1. Użytkownik może zmienić lub zrezygnować z złożonego Zamówienia jedynie w przypadku, gdy nie zostało ono przetworzone i zlecone do wysyłki przez Sprzedającego.
2. Możliwość zmiany lub rezygnacji z Zamówienia, o której mowa § 4 niniejszego Regulaminu dotyczy tylko zamówień nieopłaconych. Zamówienia „przedpłacone” za pośrednictwem podmiotu trzeciego trafiają do realizacji automatycznie i nie ma możliwości ich anulowania.
3. W celu zmiany lub rezygnacji z Zamówienia Użytkownik obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób określony w § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu oraz złożyć oświadczenie o zmianie lub rezygnacji z Zamówienia podając: imię i nazwisko Użytkownika, nr Zamówienia oraz adres e-mail. W przypadku zmiany Zamówienia Użytkownik jest dodatkowo obowiązany do wskazania w w/w oświadczeniu zakresu tej zmiany.
4. Postanowienia § 3 ust. 5 i 6 niniejszego Regulaminu, dotyczące potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego, stosuje się odpowiednio do zmiany lub wycofania Zamówienia, w szczególności
zmiana lub rezygnacja z Zamówienia uzależniona jest od potwierdzenia przez Sprzedającego.
5. Dane podane w oświadczeniu o zmianie lub rezygnacji z Zamówienia muszą być zgodne z danymi podanymi przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. W przypadku nie spełnienia w/w warunków, zmiana lub rezygnacja z Zamówienia nie wywoła skutków prawnych, co będzie wiązało się z realizacją Zamówienia w pierwotnie ustalonym zakresie oraz z obowiązkiem uiszczenia przez Użytkownika Kwoty do zapłaty w pierwotnej wysokości.
6. Postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu nie wpływają na prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy, o którym mowa § 5 niniejszego Regulaminu.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
1. Użytkownik, będący Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, który dokonał zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
2. Użytkownik (kupujący) ponosi odpowiedzialność za zniszczenie Produktu powstałe z jego winy.
3. Użytkownik (kupujący) jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik (kupujący) wszedł w fizyczne posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Użytkownika (kupującego) weszła w fizyczne posiadanie Produktu.
5. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Użytkownik obowiązany jest złożyć Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy – korespondencyjnie lub drogą elektroniczną na odpowiedni adres Sprzedającego podany na Stronie. Po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika (kupującego) o odstąpieniu od umowy, Sprzedający niezwłocznie przesyła Użytkownikowi (kupującemu) potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
6. W treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy składanego Sprzedającemu należy Użytkownik jest obowiązany wskazać następujące dane: Iminę i Nazwisko lub nazwę Użytkownika, datę zawarcia umowy, numer zamówienia, adres Użytkownika, datę złożenia oświadczenia, podpis (jeżeli oświadczenie składane jest w formie papierowej).
7. Termin odstąpienia od umowy sprzedaży jest zachowany, jeżeli Użytkownik (kupujący) wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy.
8. W przypadku skorzystania przez Użytkownika (kupującego) z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający zwraca Użytkownikowi (kupującemu) wszystkie otrzymane od niego płatności,  w tym Koszty zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu
14 dni od dnia, w którym Sprzedającemu zostało dręczone oświadczenie Użytkownika (kupującego) o skorzystaniu z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika (kupującego) w początkowej transakcji, chyba że Użytkownik (kupujący) wyraźnie wyrazi zgodę na inną formę zwrotu. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat z tytułu zwrotu dokonanych przez niego płatności.
9. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Użytkownika (kupującego) dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Odesłanie lub przekazanie Produktu powinno nastąpić na adres korespondencyjny Sprzedającego lub w siedzibie Sprzedającego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik (kupujący) poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik (kupujący) nada przesyłkę z Produktem przed upływem wskazanego powyżej terminu.
11. Użytkownik (kupujący) obowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Szczegółowe informacje w zakresie poszczególnych stawek kosztów przesyłki zamieszczone są na Stronie.

§ 6
Reklamacja i Zwrot Produktu
1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Użytkownikowi Produktów zgodnych z umową i wolnych od wad. W przypadku wad Produktów zamówionych za pośrednictwem Serwisu, Sprzedający ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).
2. Postanowienia niniejszego paragrafu dotycząc reklamacji i zwrotu Produktu z tytułu rękojmi za wady.
3. Reklamacji podlegają Produkty niezgodnie z umową, jak również przesyłki zniszczone podczas transportu.
4. Reklamacje z tytułu uszkodzeń mechanicznych dokonanych przez Użytkownika nie będą uznawane.
5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym ewentualnego naruszenia praw Użytkownika lub zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, powinny być kierowane drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, na adresy podane w Serwisie.
6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zwierać: numer Zamówienia, imię i nazwisko (lub firmę) Użytkownika, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer rachunku bankowego właściwy dla dokonania ewentualnej Refundacji, a także wskazanie przedmiotu reklamacji oraz stanowisko Użytkownika w sprawie objętej reklamacją. Reklamacje nie zawierające powyższych informacji nie będą rozpatrywane.
7. Produkt, którego dotyczy reklamacja musi zostać niezwłocznie przesłany na adres wskazany przez Sprzedającego lub dostarczony do siedziby Sprzedającego. Skuteczne doręczenie Produktu Sprzedającemu rozpoczyna bieg terminu na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego.
8. Użytkownik jest obowiązany do zabezpieczenia odsyłanego Produktu w taki sposób, aby Produkt i jego opakowanie nie uległy zniszczeniu podczas transportu. Wyłącznie Produkty nieuszkodzone podczas transportu do Sprzedającego będą kwalifikowane do procedury reklamacyjnej.
9. Sprzedający może zwrócić się do Użytkownika w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych dla rzetelnego rozpatrzenia Reklamacji, w szczególności w przypadkach gdy na podstawie treści zgłoszenia reklamacyjnego nie można w dostateczny sposób ustalić przedmiotu Reklamacji lub niejasne jest stanowisko Użytkownika w sprawie objętej Reklamacją.
10. W przypadku nie podjęcia przez Użytkownika działań umożliwiających rozpoznanie Reklamacji, w szczególności w przypadku niespełnienia wymagań zgłoszenia reklamacyjnego określonych w § 8 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Sprzedający wstrzymuje rozpoznanie reklamacji do czasu usunięcia przez Użytkownika w/w przeszkód, co nie oznacza jej automatycznego uwzględnienia.
11. Sprzedający jest obowiązany udzielić Użytkownikowi odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia reklamacyjnego, z uwzględnieniem treści powyższego  ustępu. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail lub listownie na adres do korespondencji, wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym. Do zachowania w/w terminu wystarczy, że Sprzedający w tym terminie nada przesyłkę lub wyśle wiadomość e-mail stanowiącą odpowiedź na reklamację. Powyższy 14-dniowy termin może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni, w przypadku gdy Użytkownik po złożeniu reklamacji przedstawi Sprzedającemu nowe dodatkowe fakty lub okoliczności mające znaczenie dla postępowania reklamacyjnego.
12. W przypadku Refundacji, Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony, przekazuje kwotę równą cenie zakupionego Produktu na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu reklamacyjnym.
13. Jeżeli do Sprzedającego nie wpłynęła wpłata za zakupiony przez Użytkownika Produkt, w szczególności w przypadku wyboru „płatności za pobraniem”, Refundacji w imieniu Sprzedającego może dokonać operator pocztowy lub firma kurierska.
14. Zainicjowanie przez Użytkownika za pośrednictwem Banku procedury „obciążenia zwrotnego”, w przypadku dokonania zapłaty za Zamówienie za pomocą karty płatniczej (kredytowej lub debetowej), skutkuje wstrzymaniem procedury reklamacyjnej do momentu rozwiązania sporu. Akceptacja przez Bank „obciążenia zwrotnego” skutkuje zakończeniem procedury reklamacyjnej oraz brakiem możliwość otrzymania Refundacji przez Użytkownika.
15. Użytkownik obowiązany jest sprawdzić przy odbiorze przesyłki czy Produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Produktu, Użytkownik może zażądać od dostarczającego sporządzenia protokółu szkody. Protokół szkody podpisuje Użytkownik i dostarczający. Sporządzony w ten sposób protokół stanowi podstawę Reklamacji z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu.
16. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu. Gwarancja na poszczególne Produkty udzielana jest przez ich Wytwórców. Szczegóły gwarancji w przypadku poszczególnych Produktów określa dokument gwarancyjny.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży.
2. Po zawarciu Umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, zmiana Regulaminu, wywołująca skutek względem zawartej Umowy, może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą każdej ze stron Umowy.
3. Administrator systemu jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie jego nowej treści na Stronie, w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznanie się z nową treścią Regulaminu.
4. Zmiany Regulaminu dokonane jednostronnie przez Administratora systemu, wywołują skutek wyłącznie w stosunku do Zamówień złożonych po ich wprowadzeniu – po zamieszczeniu treści nowego Regulaminu na Stronie.
5. Sprzedający jest uprawniony do przedstawienia oferty promocyjnej lub wprowadzenia rabatu dla określonego Produktu lub grupy Produktów. Szczegółowe warunki skorzystania przez Użytkownika z określonej oferty promocyjnej lub rabatu mogą zostać określone w odrębnym regulaminie.
6. Sprzedający przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji Zamówienia, w tym obsługi posprzedażnej oraz procedowania rozliczeń (online i offline). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka prywatności. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu, w sposób przewidziany prawem, za nieważne lub bezskuteczne nie wpływa na ważność jego pozostałych postanowień. Zamiast postanowienia uznanego za nieważne lub bezskuteczne stosowana będzie reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia.
8. Spory pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze polubownych negocjacji.
9. W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, prawem właściwym będzie  prawo właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.